ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΜΗΡΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ - TΗΛ: 210 3626186

Κοινωνικός Λειτουργός - Δύο (2) θέσεις

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ: 195/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/8           

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση Δύο (2) θέσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 8/ 2021

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

           Κάθε υποψήφιος(-α)  στον (στην)  οποίο(-α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των  παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «Κοινωνικός Λειτουργός» - Δύο (2) θέσεις

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Πρόγραμμα Αρωγής στους πυρόπληκτους των Νομών Ευβοίας, Ηλείας, Αττικής και λοιπών περιοχών της Πελοποννήσου (Πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών Στήριξης των Πληγέντων των Πυρκαγιών 8/2021).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η παροχή υλικής υποστήριξης σε είδη πρώτης ανάγκης, η υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης μικρής κλίμακας καθώς και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικής, διευκόλυνσης στην υποβολή αιτήσεων, κ.ά. σε συντονισμό με τους τοπικούς και άλλους φορείς που υλοποιούν δράσεις στις περιοχές.

 Κύρια καθήκοντα

 • Καταγραφή αναγκών σε ατομικό και συλλογικό τοπικό επίπεδο και δημιουργία ατομικού κοινωνικού ιστορικού/ φακέλου.
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων/οικογενειών στη διαχείριση των υποθέσεών τους, αξιολόγηση των αναγκών τους και σχεδιασμός της ομαλής επιστροφής τους στην κανονικότητα, συμπεριλαμβανομένης και εργασιακής συμβουλευτικής.
 • Διευκόλυνση στη σύνταξη αιτήσεων και στην πρόσβαση σε παροχές και βοηθήματα.
 • Πληροφόρηση για υπηρεσίες σε άλλες οργανώσεις και φορείς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.
 • Συλλογή αιτημάτων, ομαδοποίηση και προώθηση αιτημάτων υλικής υποστήριξης προς πιθανούς δωρητές.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση συναντήσεων με εξυπηρετούμενους και διενέργεια τακτικών επισκέψεων στις πληγείσες κοινότητες και περιοχές.
 • Διασύνδεση με την κοινότητα, τις υπηρεσίες και τους θεσμούς.
 • Παραπομπές σε υπηρεσίες για ικανοποίηση αιτημάτων και κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
 • Σύνταξη αναφορών, καταχώρηση δεδομένων και τήρηση αρχείων.
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας έργου και συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς και ομαδικές ενημερωτικές θεματικές συζητήσεις.
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων εργαλείων παρακολούθησης.
 • Αρχειοθέτηση και αποθήκευση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου υποθέσεων των εξυπηρετούμενων.
 • Στενή συνεργασία με τη Συντονίστρια Προγραμμάτων, τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, καθώς και με την Κοινωνική Υπηρεσία της Κάριτας Αθήνας, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστική υποστήριξη των πληγέντων σε καθημερινή βάση.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • 2-3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες ή/και καταστάσεις φυσικών καταστροφών θα εκτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και ανεπτυγμένα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα ευελιξίας και ομαδικού πνεύματος.
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ και χρήσης Microsoft (Word, Excel και Outlook).
 • Καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ.
 • Δυνατότητα μετακίνησης στις περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος στα όρια της Πελοποννήσου.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.

Δυνατότητα για Ταξίδια

 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης του προγράμματος στην Ηλεία και λοιπές περιοχές της Πελοποννήσου.

Εργασιακό Περιβάλλον

 • Η εργασία πραγματοποιείται στην Πελοπόννησο και τις πληγείσες περιοχές καθώς και σε χώρους υλοποίησης του προγράμματος, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

 

Αίτηση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΚΛΕΑ 08/21

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενου εργοδότη, εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ.  10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 27η  Αυγούστου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

 α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

 β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

    

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Γεώργιος Ντάγκας  

Η Κάριτας Αθήνας είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (MKO), αναγνωρισμένο από το κράτος, μέλος της Κάριτας Ελλάς (που αποτελεί σκέλος της Caritas Europa και της Caritas Internationalis, της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Καθολικής Εκκλησίας, με ενεργό δράση σε περισσότερες από 165 χώρες στον κόσμο)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κάριτας Αθήνας
Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα
Τηλ. / Φαξ: (+30) 210 3626 186
Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 16.00

Τομέας Προσφυγικού Έργου
Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
Φαξ: 210 5246 646
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00

Κέντρο Συμβουλευτικής
Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα
Τηλ: 210 3317471
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00 (κατόπιν ραντεβού)


Caritas Athens Greece © 2019 All rights reserved.